Wie grote postvolumes verstuurt, komt in aanmerking voor fors lagere prijzen. Dat kan oplopen tot kortingen van meer dan 35%. Het enige wat je daarvoor moet doen is die korting aanvragen.

De overheid is zowat de grootste klant van het postbedrijf en verstuurt jaarlijks tientallen miljoenen brieven. Denk aan de belastingen, pensioenen, werkloosheidsbijdragen, boetes en nog veel meer. Michael Freilich vroeg via parlementaire vragen aan alle federale kabinetten welke aantallen brieven ze versturen, hoeveel ze daarvoor betaalden en onder welk contract dat gebeurde. “Geen makkelijke klus, want vaak kreeg ik geen of een onvolledig antwoord, waardoor ik de vraag opnieuw moest stellen, dat nam uiteindelijk meer dan een half jaar in beslag”.

Freilich: “Uit mijn gedetailleerde analyse blijkt nu dat de meeste federale kabinetten en de daaronder liggende overheidsdiensten gewoon géén gebruik maken van kortingstarieven.

De afgelopen legislatuur betaalde de FOD Economie en Werk zo meer dan 5 miljoen euro aan postzegels. Toch stelt minister Dermagne (PS) zonder blikken of blozen: “Voor de FOD Economie zijn er geen specifiek onderhandelde contracten met bpost.” Ook maakt de minister geen aanstalten om dat te veranderen terwijl zijn kabinet alleen al tot anderhalf miljoen euro had kunnen besparen.

Bij Defensie is er evenmin een specifiek contract in voege, bevestigt PS minister Dedonder. Nochtans is dat spijtig aangezien het kabinet zo’n klein miljoen euro op jaarbasis uitgeeft aan briefwisseling. Conclusie: op een legislatuur betaalt Defensie makkelijk 1,5 miljoen euro te veel.

Bij minister Clarinval verstuurt het RSVZ jaarlijks zo’n 300.000 brieven aan de volle pot, bijna € 2 per stuk of € 600.000 op jaarbasis. Op één legislatuur had hij dus een miljoen euro kunnen uitsparen. Eenzelfde verhaal voor het FAVV met een gemiddeld postvolume van 400.000 brieven per jaar. Ook hier lezen we: “Het FAVV heeft geen specifiek contract getekend met bpost”.

Idem bij Asiel & Migratie van Nicole De Moor, waar noch het DVZ, noch de RvV, noch het CGVS beschikken over speciale contracten. En dat is zonde want die verschillende departementen betalen jaarlijks samen meer dan € 700.000 of 3,5 miljoen euro op een legislatuur. Opnieuw een verspilling van makkelijk een miljoen euro.

Team Justitie van minister Van Tighelt (Van Quickenborne) verstuurt zo’n 100.000 brieven per jaar, ook hier tegen de volle pot.

Minister Khattabi laat weten dat er ook voor haar bevoegdheden “geen specifiek contract is met bpost” en men bijvoorbeeld in 2022 € 445.000 betaalde. Op een legislatuur is dit een verspilling van meer dan € 750.000.

Bij Buitenlandse Zaken is er relatief weinig post, gemiddeld € 45.000 per jaar aan de volle pot. Interessant om weten, de contracten hiervoor dateren van 1 januari 1999 en 1 december 2003…,aldus de minister.

Sommige kabinetten zoals Binnenlandse Zaken gaven enkel volumes en prijzen op, maar vermeldden niet het contracttype, ondanks de vraag, waardoor een analyse niet mogelijk is.

Er is ook goed nieuws want niet alle federale kabinetten deden het slecht, op het departement Financiën had men wél betere prijzen onderhandeld. Dat gebeurde niet toevallig onder voormalig N-VA-minister van Financiën, Johan Van Overtveldt. Financiën verstuurt veruit de meeste brieven van alle overheidsdiensten, gemiddeld meer dan 20 miljoen stuks per jaar. Ook de Federale Pensioendienst van minister Lalieux heeft een beter contract onderhandeld, met name het contract Mass Post.”


Schuldig verzuim

“Bpost mag dan al een overheidsbedrijf zijn waarvan wij de helft van de aandelen in handen hebben, dan nog is het schuldig verzuim om zo te werk te gaan. Onze overheid moet met de middelen van de burger schaars omspringen, net zoals een goede huisvader dat zou doen.”

Freilich stelt ook een oplossing voor: “De geldverspilling bij de federale overheid zie je overal, ik nam nu de tijd om de postzegels onder de loep te nemen maar ik ontvang signalen dat je dit soort verspilling ook ziet voor telecom, energie en een resem aan onderhoudscontracten. Daarom stel ik voor dat de volgende regering werk maakt van een coördinator die over alle overheidsinstanties heen de contracten onder de loep neemt en lagere prijzen bedingt. Dat moet echt niet zo moeilijk zijn”.

Freilich laat weten dat, wat Vlaanderen betreft, alle overheidsdiensten reeds jaren beschikken over specifieke postcontracten, “net om dit soort verspilling tegen te gaan”. Ook heeft Vlaanderen bij bpost bedongen dat alle individuele administraties automatisch van de verlaagde tarieven gebruik kunnen maken louter door te verwijzen naar het klantnummer van de overheid, zo moet elke administratie of dienst niet meer onafhankelijk gaan onderhandelen met bpost voor lagere tarieven. Ook dat scheelt tijd en energie.

Conclusie: opnieuw toont Vlaanderen onder de N-VA de weg en springt ze zuinig om met haar middelen. Ondertussen spendeert het federale niveau er maar op los, en dat terwijl men het juist daar budgettair veel moeilijker heeft.